توانمند شده توسط

Orange County United Way

[Cancelado] Súbase al eBus para la preparación de impuestos gratis en Irvine, Santa Ana, o Costa Mesa

Preparación de impuestos gratuitos

Free Tax Preparation

Este año, Orange County United Way está llevando el eBus*, un centro de tecnología móvil autoalimentado, a tres ubicaciones del Condado de Orange, Irvine, Santa Ana, y Costa Mesa, este año.

El eBus es único en su tipo eBus sirve como un centro de asistencia gratuita para la preparación de impuestos para ayudar a más residentes del Condado de Orange a conservar su dinero ganado con tanto esfuerzo. Con personal certificado por el IRS como preparadores voluntarios de Asistencia de Preparación de Impuestos (VITA), los contribuyentes recibirán una preparación de impuestos de calidad y ayuda para completar todos los documentos necesarios de manera correcta, segura y fácil.

Los hogares que ganaron menos de $60,000 en 2019 son elegibles para los servicios gratuitos de preparación de impuestos. Para los hogares que ganan menos de $30,000, el Crédito de Impuesto sobre el Ingreso del Trabajo de California (CalEITC) ampliado, el nuevo Crédito Fiscal para Niños Pequeños (YCTC), y el EITC federal pueden combinarse para poner cientos o incluso miles de dólares adicionales en su bolsillo.

Las citas son necesarias y se pueden hacer llamando: (888) 434-8248 

[CANCELADO]

PARADA DEL EBUS EN IRVINE

El jueves, 5 de marzo, de 4 p.m. a 8 p.m.

University High School

4771 Campus Dr., Irvine, CA 92612

[CANCELADO]  PARADA DEL EBUS EN SANTA ANA

El jueves, 26 de marzo, de 3 p.m. a 7 p.m.

Estación Metrolink

1000 E. Santa Ana Blvd., Santa Ana, CA 92701

[CANCELADO]

PARADA DEL EBUS EN COSTA MESA

El viernes, 3 de abril, de 3 pm. A 7 p.m.

Centro del Adulto Mayor Costa Mesa

695 O. Calle 19, Costa Mesa, CA 92627

Como parte del programa de preparación gratuita de impuestos del Orang County United Way, y en colaboración con Citi Community Development [Desarrollo de la Comunidad Citi], el eBus ayudará a más personas que califiquen a acceder a una asistencia gratuita y de calidad para la preparación de impuestos y a realizar las reclamaciones y deducciones adecuadas para conservar una mayor parte de sus ingresos. En los últimos cinco años, el programa OC Free Tax Prep [Preparación para Declaración de Impuestos del CO] ha servido a más de 86,300 contribuyentes que ascienden a más de 75 millones de dólares en reembolsos a la comunidad.

* En asociación con el Supervisor Don Wagner (3er Distrito CO), el Senador Tom Umberg (Distrito 34), y las Asambleístas Cottie Petrie-Norris (Distrito 74).

ثبت مالیات هرگز آسان تر از این نبوده است

این را به اشتراک بگذارید
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

پست های مرتبط

با OC Free Tax Prep | کمک آماده سازی مالیاتی رایگان دریافت کنید سوالات متداول پاسخ داده شد

برای مالیات خود به کمک نیاز دارید؟ این ویدیو را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه OC Free Tax Prep می‌تواند به شما کمک کند تا با کمک داوطلبان آموزش‌دیده، مالیات‌های خود را به صورت رایگان تهیه و ثبت کنید.

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.
fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

شما اکنون به MyFreeTaxes.com​s هدایت می شوید

5