توانمند شده توسط

Orange County United Way

¿Es usted un trabajador a tiempo parcial? ¡Puede calificar para créditos fiscales!

Si trabaja a tiempo parcial, ¡puede calificar para reembolsos de créditos fiscales! Hay dos créditos de impuestos importantes que usted debe tener en cuenta si es un trabajador a tiempo parcial en California (desplácese hacia abajo para seguir leyendo).

EITC Part Time Banners 2 1200x900 px 1

Como residente del Condado de Orange, puede ser elegible para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (también conocido como CalEITC). Este reembolso de crédito fiscal puede ser reclamado por Individuos que ganaron menos de $ 30,000 en 2019 y cumplen con los siguientes criterios:

  • Usted es ciudadano estadounidense o extranjero residente
  • No presentará declaración como casado que presenta por separado
  • Tiene ingresos por trabajar para alguien (o para usted mismo)

Muchos trabajadores a tiempo parcial cumplen estos requisitos. Los que califican para el CalEITC también puede calificar para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) federal. Este crédito fiscal tiene un Ingreso máximo más alto para calificar: $ 56,000.

En promedio, los contribuyentes que califican para el EITC y CalEITC reciben cientos, o incluso miles de dólares en su bolsillo durante la temporada de impuestos. Muchos trabajadores a tiempo parcial ignoran que califican para estas oportunidades de devolución de dinero y nunca lo reclaman.

¡No se pierda de grandes ahorros y devolución de créditos fiscales en esta temporada de impuestos! Asegurarse de que estará aprovechando los créditos disponibles al programar su cita de impuesto gratis en una oficina آمادگی مالیاتی رایگان OC cerca de usted!

[bs_button src=”https://ocfreetaxprep.com/locations”]Encuentra una Ubicación Cerca de Mí[/bs_button]

ثبت مالیات هرگز آسان تر از این نبوده است

این را به اشتراک بگذارید
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

پست های مرتبط

با OC Free Tax Prep | کمک آماده سازی مالیاتی رایگان دریافت کنید سوالات متداول پاسخ داده شد

برای مالیات خود به کمک نیاز دارید؟ این ویدیو را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه OC Free Tax Prep می‌تواند به شما کمک کند تا با کمک داوطلبان آموزش‌دیده، مالیات‌های خود را به صورت رایگان تهیه و ثبت کنید.

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.
fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

شما اکنون به MyFreeTaxes.com​s هدایت می شوید

5