توانمند شده توسط

Orange County United Way

محل های ارائه آماده سازی مالیاتی رایگان : امور مالیاتی سال 2023 خود را به صورت رایگان انجام دهید.

اگر درآمد خانوار شما در سال 2022 کمتر از 60,000 دلار بوده، شاید  بتوانید مالیات خود را به صورت رایگان ثبت کنید ! 

اگر در سال 2022  شاغل بودید و درآمد خانواده شما کمتر از 60,000  دلار بوده، ممکن است واجد شرایط دریافت اعتبارات مالیاتی

نقدی شوید که می تواند بازپرداخت شما را افزایش دهد! برای مطالبه اعتبار مالیاتی باید مالیات خود را ثبت کنید!

آیا واجد شرایط دریافت بازپرداخت نقدی هستم؟

اعتبار مالیات بر درآمد کالیفرنیا )CalEITC(، همراه با اعتبار مشابه فدرال ، می تواند صدها یا حتی هزاران دلار  پول به شما بدهد.

مقدار CalEITC که ممکن است واجد شرایط آن باشید بستگی به میزان درآمدی دارد که ازداشتن شغل  به دست می آورید. شما ممکن است

واجد شرایط باشید اگر:

  دارای سن 18 سال یا بیشتر 

  کارمند  یا خود اشتغال  باشید

  داشتن شماره تامین اجتماعی )SSN( یا شماره شناسایی مالیات دهنده فردی )ITIN( معتبر برای کار

  حداقل نیمی از سال مالی را در کالیفرنیا سپری کرده باشید. 

برای ثبت مالیات به چه مدارکی نیاز دارم؟

کارت شناسایی عکس دار

  شماره  تامین اجتماعی یا شماره شناسایی مالیات دهندگان )ITIN( برای همه افراد ذکر شده در اظهارنامه

  W-2s، 1099s و سایر اسناد مربوط به مالیات برای سال 2022 

  شرح نحوه پوشش بیمه درمانی فرم A-1095، B یا C

  تمام فرم های E-1208 و T برای هزینه های آموزشی

  نام، آدرس، شماره تلفن و شماره شناسه مالیاتی ارائه دهنده سرپرست کودک 

  شماره حساب برای بازپرداخت مستقیم سپرده

  کپی اظهارنامه مالیات بر درآمد 2021 شما

  برای تکمیل اظهارنامه مالیات مشترک، هر دو فرد باید برای امضای فرم های مورد نیاز حضور داشته باشند

  برای دریافت نکات مفید مالیاتی به صورت پیامک ، MONEYBACK را به 50503 پیامک کنید.

Share this:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

GET IMPORTANT UPDATES

Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

*Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
fa_IRفارسی

دریافت به‌روزرسانی‌های مهم

به‌روزرسانی‌ها را در مورد اطلاعات، مهلت‌ها و تمدیدها دریافت کنید

*همچنین می‌توانید با ارسال پیامک MONEYBACK به 50503، بروزرسانی‌ها را مستقیماً از طریق پیامک دریافت کنید.

You're now being redirected to MyFreeTaxes.com

5