Các địa điểm khai thuế miễn phí năm 2023: Hoàn thành các khoản thuế của bạn MIỄN PHÍ

Nếu thu nhập hộ gia đình của bạn dưới 60.000 đô la vào năm 2022, bạn có thể đủ điều kiện khai thuế miễn phí! Nếu bạn đã làm việc vào năm 2022 và thu nhập kiếm được từ hộ gia đình của bạn dưới 60.000 đô la, thì bạn có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế hoàn lại để có thể làm tăng khoản hoàn trả của bạn! Bạn phải nộp thuế để yêu cầu các khoản tín dụng!

  Tôi có đủ điều kiện để được hoàn lại tiền không?

  Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang (CalEITC), cùng với Tín Thuế Lợi Tức Liên Bang tương tự, có thể dẫn đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô la bổ sung trong túi của bạn!

  Số tiền Tín Thuế Lợi Tức Tiểu Bang (CalEITC) mà bạn có thể hội đủ điều kiện nhận tùy thuộc vào số tiền bạn kiếm được từ công việc. Bạn có thể đủ điều kiện nếu bạn:

   • Từ 18 tuổi trở lên

   • Làm việc cho người sử dụng lao động hoặc tự kinh doanh

   • Có Số An sinh Xã hội (SSN) hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) hợp lệ cho công việc


   • Đã sống ở California ít nhất nửa năm tính thuế
   

  Tôi cần những tài liệu gì để khai thuế?

   • Hình ảnh nhận dạng

   • Số An sinh Xã hội (SSN) hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) cho tất cả các cá nhân được liệt kê trên tờ khai

   • W-2, 1099 và tất cả các tài liệu liên quan đến thuế khác cho năm 2022

   • Tờ khai bảo hiểm y tế Mẫu 1095-A, B hoặc C

   • Tất cả các mẫu 1098-E và T cho chi phí giáo dục

   • Tên, địa chỉ, số điện thoại và Mã số thuế của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em

   • Số tài khoản hoàn trả tiền gửi trực tiếp

   • Bản sao tờ khai thuế thu nhập năm 2021 của bạn

   • Đối với các trường hợp khai thuế chung, cả hai vợ chồng phải có mặt để ký vào các biểu mẫu được yêu cầu Soạn

   

  tin MONEYBACK gửi 50503 để nhận được những lời khuyên hữu ích trên điện thoại của bạn.

  Share this:

  Facebook
  Twitter
  Pinterest
  LinkedIn

  Related Posts

  GET IMPORTANT UPDATES

  Enter your email address to get updates and information about deadlines & extensions from the OC Free Tax Prep Team. You can also text MONEYBACK to 50503 to get updates sent directly via text message*.

  *Charity Alerts 4/mo, see privacy policy. Msg&Data rates may apply. Txt HELP for help. Txt STOP to unsubscribe.
  viTiếng Việt